עודד ישראלי ושות'                                                                                                              
משרד עורכי - דין ונוטריונים                                                                                                                                                 דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67021
מרכז עזריאלי 1, "המגדל העגול", קומה 33                                                                                                                       טל': 6074666 - 03; פקס': 6095500 - 03
                                                                                                                                                                  דואר אלקטרוני: E-Mail: odedi2@bezeqint.net


לכבוד                                                                                                                                                                                                         1.08.2011
בעלי הקרקעות
מערב חדרה


שלום רב,

הנדון: קרקעות בצפון מערב חדרה
 
1.    אבקש לעדכנכם, כי קיימתי ביום 27.7.11 פגישת עבודה עם נציגי עיריית חדרה מאגפי ההנדסה והגזברות, בנוגע לקידום התוכנית בצפון מערב העיר. הפגישה התקיימה בהמשך לפגישות קודמות,
בהן הועלו רעיונות לשיתוף הבעלים בקידום התוכנית.

2.    כפי שצויין במכתב העדכון הקודם לבעלים, התוכנית המתגבשת לשטח (שגודלו כ- 2,400 דונם) מרהיבה ביותר, היא גובשהועוגנה במסגרת תוכנית המתאר הכוללת לחדרה, הבניה בקרבת חוף הים
סוכמה עם הועדה לשמירה על החופים (ניתנה הקלה לבניה במרחק 200 מטר מהחוף) ועיקרי התכנון שגובשו לשטח, מפורטים במסמך המצורף למכתבי זה.

3.    הקושי העיקרי בפניו עומדת העירייה, הינו מימון תוכנית בסדר גודל שכזה. בפגישה הציגו בפני אנשי העירייה את אומדן המימון הנדרש לכלל היועצים והמתכננים שנדרשים לקידום התוכנית,
העומד על סך של כ- 7 מליון ₪. האומדן, שהעתקו מצורף למכתבי, הוכן על ידי מתכנן התוכנית, האדריכל טומי ליטרסדורף, ועולה ממנו שאם יועמד מלוא המימון הנדרש לתוכנית, הצפי לאישור
התוכנית הינו כ- 60 חודשים.

4.    כפי שנמסר לי, לעיריית חדרה אין את המקורות הכספיים למימון התוכנית ואישורה בתוך פרק הזמן של 60 חודשים הצפויים לתכנון. המשמעות היא, שבהעדר מקורות למימון התוכנית, התכנון
הכולל לשטח לא יקודם. מבחינת הבעלים, זהו מצב בלתי נסבל, שינציח חוסר מעש של שנים ארוכות, בהן הקרקע עומדת בשיממונה. על כן הוצע כבר בעבר, שבעלי הקרקע ישתתפו במימון חלק מהוצאות
התוכנית לצורך האצת ההליך התכנוני, כשתשלומים אלו ישולמו לעירייה על חשבון תשלומים עתידיים עבור היטלי פיתוח והיטלי השבחה.

5.    נראה שהסכום שיידרש מהבעלים כתשלום על חשבון, יעמוד על סכום מינימום של כ- 4,000 ₪ לדונם. סכום זה יחולק למספר תשלומים וישולם במשך 60 החודשים הצפויים לאישור התוכנית,
ויועבר לעירייה רק בהתקיים תנאים מוקדמים שיקבעו לתשלום (לדוג': הגשת התוכנית לועדה מקומית; אישור התוכנית בועדה המקומית; החלטה על הפקדת התוכנית ע"י ועדה מחוזית; מתן תוקף לתוכנית).
מובן, שתשלומים שישולמו על חשבון, יהיו צמודים למדד ויישאו ריבית, ויקוזזו מתשלומי חובה של הבעלים לעירייה לאחר אישור התוכנית.

6.    אנו פועלים עתה מול עיריית חדרה בכדי לעגן את האמור לעיל בהסכם שיופץ לעיון הבעלים, ומובן שנרצה לקבל התייחסותכם לעניין.

7.    אבקש לציין, כי ההסדר הנ"ל מתאפשר הודות להתגבשות הקבוצה של בעלי כ- 350 דונם המיוצגת על ידי משרדנו בעניין זה, וכוחה של קבוצה זו בגודלה ואחדותה. יחד עם זאת, מובן ש- 350 דונם
מתוך שטח התוכנית (2,400 דונם) הינו חלק קטן יחסית בשים לב להיקף עלות התכנון, ואנו נידרש להרחיב את הקבוצה התומכת בקידום התוכנית כתנאי למימוש ההסכם.
על כן אנו שבים ומבקשים מהבעלים, לסייע לנציגות הבעלים ככל שניתן בצירוף בעלי קרקע נוספים לקבוצה, בכדי שניתן יהיה להציג לעירייה חזית רחבה יותר של בעלים המצטרפים להסדר האמור.

8.    אנו נשוב ונעדכן בנוגע להתפתחויות.
                               
                                                                                                                                                                                             בכבוד רב


                                                                                                                                                                                             עודד ישראלי, עו"דעדכון בעלים1/מערב חדרה/oded/letter                               
 
לייבסיטי - בניית אתרים